Dr. Ji Yinqiu, Assistant Professor/Postdoctoral Research Associate

 Dr. Yang Yahan, Assistant Professor/Postdoctoral Research Associate

 Dr. Catharine Bruce, NatureMetrics

 Dr. Yang Chenxue, ECEC

 Wang Xiaoyang, M.S. student

 Zhang Kai, Ph.D. student

 Wang Lin, GIS Group

 

 

Former members

 Dr. Christopher Kirkby.  www.faunaforever.org

 Dr. Joerg Barke

 Dr. Julia Ohl-Schacherer

 Dr. Jo Ridley

 Dr. Glenn H. Shepard

 Dr. Derek W. Dunn

 Liu Chuang, M.S.

 Wang Hui, M.S.

 Dr. Yin Jiangxia

 Dr. Gabriel Debout

 Dr. David P. Edwards

 Renzo Giudice, M.S.